Mei 2021 - augustus 2021

Babbelbubbel

Babbelbubbel is een variatie op Babbelonië. Omwille van Corona kunnen we voorlopig geen fysieke Babbelgroepen laten samenkomen. In april 2020 hebben we een online versie opgestart, maar daarmee bereikten we te weinig mensen en konden we geen mooie groep opbouwen. Toch willen we in deze moeilijke periode verder kunnen werken aan de doelen van Babbelonië en een aanbod verzekeren voor de anderstaligen in Geraardsbergen. Daarom starten we nu met Babbelbubbel. Babbelonië wordt heropgestart in oorspronkelijke vorm zodra dit mogelijk is.

Babblebubbel

Vernieuwd concept

Babbelbubbel is een ontmoeting in de publieke ruimte van Nederlandstaligen en anderstaligen in kleine bubbels van 2 à 3 personen. Er kan samen gewandeld worden of afgesproken op een leuk plekje in de stad bv op zitbankje langs de Dender, of in een parkje. Elke bubbel komt minimum één keer samen per week. Bij te slecht weer of ziekte of… kan een weekje overgeslagen worden.

De ontmoetingen duren één à twee uur en vinden plaats buiten.

De basisactiviteit is conversatie in het Nederlands. De deelnemers praten met elkaar over dagelijkse dingen zoals familie, werk en vrije tijd. Op een ongedwongen manier leren de deelnemers omgaan met diversiteit, en anderstaligen hun Nederlands oefenen.

De bubbel spreekt onderling het moment af in de week om samen op stap te gaan. De ontmoeting vindt plaats op openbare plaatsen en men wandelt samen of spreekt af bv. in het parkje op een bankje/ontmoetingsplaats.

Deelname aan Babbelbubbel is gratis.

Per bubbel is er minimaal 1 Nederlandstalige deelnemer en min 1 anderstalige. Per bubbel is er één contactpersoon waarmee we als organisatoren regelmatig contact houden.

Elke bubbel ontvangt bij de start een bundel gespreksonderwerpen (vragen/stellingen) om tijdens de ontmoetingen eventueel over te praten. Er zullen ook suggesties van wandelingen toegevoegd worden. Op deze manier kan men ook plekjes in de eigen stad samen verkennen en ontdekken. Digitale versie van deze pakketjes om via de telefoon te gebruiken zijn voor handen.

Op vrijdagnamiddag van 13u tot 15u is er permanentie in het Huis van het Kind/cafetaria waarbij een verantwoordelijke van Babbelbubbel aanwezig is.

De bundel van gespreksonderwerpen zijn op te halen op vrijdagnamiddag tussen 13u en 15u of worden bij ’t Permanensje klaargelegd. Op dat moment kan ook een gesprek met een mogelijke kandidaat voor deelname gebeuren.

De verantwoordelijke van Babbelbubbel

 • neemt telefonisch contact op voor intakegesprekje. Tijdens het intakegesprek wordt het opzet verduidelijkt van Babbelbubbel, gecheckt op interesse en worden een aantal gegevens genoteerd om de matching mogelijk te maken: onder andere volgende gegevens: man/vrouw/x, leeftijd, woonplaats, gsmnr, mogelijke ontmoetingsmomenten, wil graag praten met man/vrouw/om het even, voorkeur voor wandelen of op een plekje blijven (bv bankje in parkje), voorkeur voor de buurt/deelgemeente/.... of om het even, mag telefoonnummer doorgeven aan de bubbel, interesse om contactpersoon te zijn of niet, …
 • matcht de bubbelkandidaten
 • registreert de bubbels en onderhoudt telefonisch contact
 • zorgt voor inhoudelijk map met babbel- en wandelsuggesties
 • verzorgt de permanentie op vrijdag tussen 13u en 15u.
 • zorgt voor terugmelding naar Stad Geraardsbergen, Avansa Vlaamse Ardennen Dender en Agentschap Integratie en Inburgering


Doelgroep

Babbelbubbel richt zich tot een zeer brede doelgroep:

− Anderstaligen die een minimum aan Nederlands kennen om een eenvoudig gesprek te kunnen voeren (begrijpen en spreken).

− Nederlandstaligen

- personen die openstaan nieuwe contacten te leggen


Doelstellingen

De doelstellingen van Babbelonië dienen als uitgangspunt van Babbelbubbel.

 • Bij Babbelbubbel leren de deelnemers omgaan met de diversiteit in onze samenleving. De deelnemers krijgen meer begrip voor elkaar.
 • Babbelbubbel versterkt de sociale cohesie. De deelnemers bouwen een sociaal netwerk uit over de verschillende culturen heen.
 • Anderstaligen leren bij Babbelbubbel vlotter Nederlands spreken en begrijpen. Ze durven ook beter Nederlands te spreken.
 • Babbelbubbel zorgt voor participatie aan de samenleving.
 • Doorheen voorgaande doelen creëert Babbelbubbel voorwaarden waardoor het individueel welbevinden van de deelnemers wordt vergroot.


Timing

April 2021

Goedkeuring van Babbelbubbel door de verschillende partners

1 – 14 mei 2021

Aanmaak flyer (eenvoudige flyer)

Bekendmaking via de stad, Avansa en Babbelonië (websites, facebook, blog)

Aanmaak van 10 startbundels voor deelnemers

- Persbericht uitsturen zowel geschreven pers als radio

15 mei- eind augustus 2021

- start van de bubbels

- telefonische contacten leggen

- matching personen tot babbelbubbel

- Opvolgen van de diverse bubbels

- registratie verschillende deelnemers

- eind mei: eerste evaluatie en bijsturing

- regelmatische bekendmaking bij partners en kandidaat deelnemers.

Een samenwerking met stad Geraardsbergen en het Agentschap Integratie en Inburgering.

Babbelonie doelen

Voor meer informatie

Marijke Verleyen

Meer info

In samenwerking met

 • Agentschap Integratie & Inburgering (A.I.I)
 • Stad Geraardsbergen