Sociaal klimaatnetwerk Ronse

In Ronse hebben we met Avansa al enkele jaren een fijne samenwerking met sociale organisaties zoals Huis van de Mens, Saamo en De Vrolijke Kring waarbij we proberen om complexe onderwerpen/ thema’s toegankelijk te maken voor een breed publiek, via interessante activiteiten zoals bezoeken aan een bioboerderij ofkorte ketenwinkel, lezingen over vegetarisme en waarom dit een antwoord kan zijn op de klimaatverandering, enz. .

8 sociaal klimaatnerwerk Ronse

Klimaatverandering is ook het meest actuele, concrete onderwerp waarover veel gepraat en beweerd wordt, waardoor je letterlijk door het bos de bomen niet meer ziet. Vooral het effect van beleidsmaatregelen die een antwoord willen bieden op de klimaatverandering en de aanpassingen die hiervoor nodig zijn, botsen vaak op onbegrip.

Onbegrip omdat ze niet altijd worden begrepen door degene op wie deze maatregelen het meeste effect hebben of het leven net moeilijker maakt. Een voorbeeld hiervan zijn de lage emissiezones in Gent, Antwerpen en Brussel waar de inwoners die het niet kunnen permitteren om nieuwere auto’s te kopen hiervan de dupe zijn.

Ook Ronse is een centrumstad met duidelijke grootstedelijke problematieken. Met één van de grootste uitdagingen de armoedeproblematiek die er is, vaak verscholen achter de mooie gevels van de stad. Dit is dan ook een van de redenen om onze samenwerkingen in Ronse uit te breiden en te verstevigen in een Sociaal klimaatnetwerk. Om via dit netwerk mensen in kwetsbare situaties een stem te geven, hun draagvlak te vergroten individueel, maar ook in groep via uitstappen in de regio, dialoogmomenten en daarnaast hen ook te versterken door te informeren, kennis te geven over bv. het klimaatbeleid van Ronse.

Momenteel zijn in dit netwerk de volgende organisaties actief: Saamo (voornamelijk in de wijk Prinsenkouter), Huis van de Mens, De Vrolijke Kring (welzijnschakel en vereniging waar armen het woord nemen), Milieufront Omer Wattez en Gezonde buurt samen met CM (Christelijke Mutualiteit).

Met deze partners is er ondertussen al een basis gelegd om praktijken uit te werken voor de komende jaren. Welke effecten dit netwerk kan realiseren volgens 3 netwerkpartners, lees je hieronder.

De Vrolijke Kring

Welke meerwaarde en belang heeft het sociaal klimaatnetwerk voor jouw organisatie?

Als vereniging waar armen het woord nemen, vinden wij het belangrijk dat de klimaattransitie ook een sociale transitie is. Er worden de laatste jaren heel wat beleidsmatige beslissingen genomen om klimaatverandering en de gevolgen daarvan te vertragen of tegen te gaan. Maar die beslissingen houden niet altijd rekening met mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Denk maar aan het aanschaffen van zonnepanelen, het promoten van elektrische wagens, nieuwe energienormen voor je woning, duurdere biologische voeding, enz...Om de klimaattransitie te doen slagen, is het belangrijk dat iedereen mee is. Daarom willen we samen met mensen in armoede nadenken over (lokale) maatregelen die ook financieel minder sterke mensen meenemen in het verhaal (en bijgevolg iedereen) ten goede komen.

Ik vind het ook zinvol eens te duiden hoe mensen in armoede zich vaak noodgedwongen al zeer klimaatvriendelijk organiseren: Zij zijn omwille van beperkte budgetten vaak genoodzaakt om te besparen op water en elektriciteit, nemen de fiets of het openbaar vervoer, ...Dat mag ook eens als positief en een goed voorbeeld worden geduid.

Welk effect hoop je te bereiken met dit netwerk?

Het is in de eerste plaats belangrijk dat we een platform creëren waar mensen in een kwetsbare situatie de ruimte krijgen om mee na te denken over de klimaatverandering, de effecten ervan en wat we er samen kunnen en willen aan doen . Het is een gesprek dat veel domeinen beslaat. Het gaat over wonen, vervoer, gezonde voeding....Dit zijn domeinen waar heel wat knelpunten zitten voor mensen in (kans-)armoede. Het zou heel mooi zijn als klimaatmaatregelen op deze domeinen meteen ook een oplossing kunnen bieden voor de problemen die zich op deze vlakken stellen voor mensen in armoede. Daarom is het belangrijk om de ervaringen van mensen in armoede te koppelen aan klimaatvoorstellen. Het kan dus mooi zijn om kennis te maken met verschillende partners die rond deze thema's werken, samen gedeelde knelpunten in kaart te brengen en verbetervoorstellen te formuleren die zowel het klimaat als de mensen ten goede komen.  

Wat is een droomresultaat dat we kunnen bereiken met dit netwerk?

Dat sociale en klimaatorganisaties samen in dialoog gaan met het (lokaal) beleid over gedeelde standpunten en voorstellen die zowel klimaat als mensen in een kwetsbare situatie ten goede komen.

Gezonde buurt samen met CM

Welke meerwaarde en belang heeft het sociaal klimaatnetwerk voor jouw organisatie?

Ronse is een stad met een jonge populatie, dus de stad heeft een groot groeipotentieel.

In de (nabije) toekomst zullen er klimaatgezonde keuzes moeten gemaakt worden, want er is een duidelijke link tussen klimaat en gezondheid (in de ruime zin van het woord).
En daar zit de link met de werking van CM/Gezonde Buurt. We willen gezondheid de plaats geven die ze verdient en hebben daarbij oog voor die mensen voor wie de uitdagingen het grootst zijn. Daarom is het belangrijk om mee deel uit te maken van het sociaal klimaatnetwerk in Ronse.

Welk effect hoop je te bereiken met dit netwerk?

In de eerste plaats is het van belang dat iedere Ronsenaar mee kan stappen in het realiseren van een klimaatgezonde samenleving.

Dat betekent dat ook de stem van de ‘vergeten’ burger meegenomen wordt in het uitzetten van plannen richting vergroening, klimaatneutraliteit…

Daarbij vind ik het van het grootste belang dat er mét de burger wordt samengewerkt in een participatief traject, waarbij maximaal wordt uitgegaan van de krachten en sterkten die er momenteel al zijn binnen de doelgroep.

Het mag niet zo zijn dat burgers het gevoel hebben dat het (weer eens) de organisaties zijn die iets gaan doen in hun buurt. Neen, het ultieme doel is dat de buurt iets gaat doen in de buurt.

Daarbij is het van belang dat niet alleen burgers, maar ook de partners van het netwerk dichter bij elkaar komen te staan. Er zijn nogal wat uitzichten vertegenwoordigd in het netwerk en het is niet steeds eenvoudig om een gemene deler te vinden. Maar allen willen we evolueren naar een samenleving waar het beter is voor (en met) iedereen.

Wat is een droomresultaat dat we kunnen bereiken met dit netwerk?Hoe fijn zou het zijn, mocht het netwerk burgers en beleid met elkaar kunnen verbinden in een écht participatief (burger)traject dat leidend kan zijn voor andere buurten, steden, gemeenten…?!

Daarom is het goed om te beginnen bij het bewustmaken van mensen, burgers, beleid… dat we samen deel uitmaken van de oplossing voor de problemen die op onze tafel liggen.

Soms kan ‘laaghangend fruit’ de deur openen naar grotere, meer ambitieuze trajecten.

Je vroeg naar de droom, wel: in 2050 leeft de Ronsenaar in een klimaatneutrale stad 😉

Huis van de Mens

Welke meerwaarde en belang heeft het sociaal klimaatnetwerk voor jouw organisatie?

Dat er alvast een (begin van) een netwerk is, een grond van waaruit er eventueel iets kan gebeuren als het ‘juiste’ idee/ initiatief zich aandient.

Welk effect hoop je te bereiken met dit netwerk?

Voorlopig koester ik geen al te hoge ambities. Dat wilt zeggen dat ik momenteel geen echt ‘grote’ concrete doelen/ realisaties zie. Het lijkt op het klaarleggen van de grond (wat ook belangrijk is) en hier en daar wat dingen proberen te zaaien om te zien wat er uiteindelijk het best gedijt.

Wat is een droomresultaat dat we kunnen bereiken met dit netwerk?Ik hoop dat er op niet al te lange termijn een concreet en duurzaam initiatief vorm krijgt. Deze hoop wordt gevoed door het boek ‘Systeem Breuk’ van Kohei Saito dat ik recent gelezen heb. Volgens mij kan dit boek een kader bieden aan ons netwerk. Het bevat ook enkele verwijzingen naar initiatieven die op andere plaatsen in de wereld genomen worden waar we mogelijks iets aan hebben. Dit is meteen ook een voorstel om rond inspirerende boeken dialoogavonden in te richten 😉

Wordt vervolgd

Datum bericht wo 3 juli '24