Juli 2024 - …

Babbelonië Aalst

Babbelonië is een wekelijkse samenkomst van Nederlandstaligen en anderstaligen in verschillende steden in de regio Vlaamse Ardennen-Dender. De bijeenkomsten duren twee uur en vinden plaats in een gezellig, ruim lokaal dat formeler is dan een café, maar informeler dan een leslokaal.

De basisactiviteit is conversatie. De deelnemers praten met elkaar over dagelijkse dingen zoals familie, werk en vrije tijd. Ze doen dit in het Nederlands. Op een ongedwongen manier leren de deelnemers omgaan met diversiteit, terwijl anderstaligen hun Nederlands oefenen.

Geregeld zetten we vormingsactiviteiten op rond thema’s die de groep zelf aanreikt. Uitstapjes in de eigen regio bevorderen de interactie tussen de groepsleden en verhogen hun kennis over stedelijke voorzieningen, het plaatselijke verenigingsleven, de lokale ontspanningsmogelijkheden en dergelijke. Zulke activiteiten werken ook drempelverlagend.


Deelname aan Babbelonië is gratis.

Heel af en toe zal voor duurdere activiteiten (zoals bepaalde uitstappen) een klein bedrag worden gevraagd.

Er zijn in onze regio 8 groepen actief:

 • Aalst
 • Denderleeuw
 • Erpe-Mere
 • Geraardsbergen
 • Lede
 • Ninove
 • Zottegem

Wil je weten waar en wanneer de babbeloniëgroepen samenkomen zie www.babbelonië.be


Doelgroep

Babbelonië richt zich tot een zeer brede doelgroep:

 • Anderstaligen die een minimum aan Nederlands kennen (begrijpen en spreken)
 • Nederlandstaligen


Doelstellingen

 • Bij Babbelonië leren de deelnemers omgaan met de diversiteit in onze samenleving. De deelnemers krijgen meer begrip voor elkaar.
 • Babbelonië versterkt de sociale cohesie. De deelnemers bouwen een sociaal netwerk uit over de verschillende culturen heen.
 • Anderstaligen leren bij Babbelonië vlotter Nederlands spreken en begrijpen. Ze durven ook beter Nederlands te spreken.
 • Babbelonië zorgt voor participatie aan de samenleving. Deelnemers leren over gemeentelijke voorzieningen, het plaatselijke verenigingsleven, ontspanningsmogelijkheden, enz. Ze leren eraan deelnemen.
 • De deelnemers verwerven kennis en sociale vaardigheden via participatie aan het groepsproces.
 • Op die manier zorgt Babbelonië ervoor dat het individueel welbevinden van de deelnemers toeneemt.METHODISCHE AANPAK

Elke Babbelonië-bijeenkomst is een combinatie van:

 • gezelligheid: drankje, koekjes, aangenaam onthaal, even bijpraten, enz.
 • educatieve werkvormen: groepsgesprek, bezoek, voordracht, stellingenspel, enz.

In de loop van een werkjaar komt een aantrekkelijke mix van werkvormen aan bod: een vrij gesprek in kleine groepjes, een sterk gestructureerd en geleid gesprek in kleine groepen, een gesprek in voltallige groep, educatieve uitstappen, pleziertochtjes, input door een externe persoon, enz. Regelmatig wordt expliciet gewerkt naar kennis van, en deelname aan de lokale samenleving: lokale instellingen bezoeken, inspelen op activiteiten van het centrum waar de Babbelonië-bijeenkomsten plaats hebben, deelnemen aan initiatieven binnen de gemeente, enz. Intentioneel, bewust leren wordt steeds gekoppeld aan spontaan en onbewust leren.


Voldoende gesprekstijd

Gesprekken in kleine, cultureel gemengde groepen nemen het grootste deel van de tijd in beslag. Ze behandelen een grote variëteit aan aspecten uit het dagelijks leven. Bij de inhoudelijke programmatie moet de begeleider ruim voldoende gesprekstijd inplannen. Met name wanneer externen gevraagd worden om iets te komen toe lichten, moet erover gewaakt worden dat het geen monoloog wordt, en dat die persoon niet te moeilijk of te snel gaat praten. Er moet ook tijd zijn voor een gesprek onder elkaar, en deze manier van werken moet vooraf goed doorgepraat worden met eventuele externen.


Grote flexibiliteit – een beetje chaos mag

Een Babbelonië-bijeenkomst is geen lineair proces. Elke bijeenkomst wordt grondig voorbereid, maar de begeleider heeft voldoende souplesse om in te spelen op het moment, en de strakke lijn los te laten wanneer de groepsdynamiek daartoe aanleiding geeft. Een onverwachte inbreng van een deelnemer, een voorval in de groep, een gebeurtenis uit de actualiteit, de aanwezigheid van veel nieuwe deelnemers, buitenstaanders die eenmalig deelnemen, en andere onvoorziene omstandigheden mogen het proces doorkruisen, mee vorm geven én versterken. We zoeken een evenwicht tussen doelgerichtheid en constructieve chaos.


Participatie van de deelnemers

De competenties van de deelnemers worden maximaal benut tijdens de activiteiten. Deelnemers krijgen zoveel mogelijk een inhoudelijke en praktische inbreng: een gesprek in kleinere groepjes leiden, activiteiten in de gemeente aanbrengen, koken, het eigen land voorstellen, een specifieke activiteit voorbereiden, hulp bieden bij het invullen van formulieren, opruim en afwas, enz. Het verdient absoluut de voorkeur om de gespreksleiding van kleine groepjes in de handen van één van de deelnemers te leggen. Ook een anderstalige die voldoende Nederlands spreekt kan dit op zich nemen. Tijdens de ‘vrije’ gesprekken biedt de begeleider een thema aan via richtvragen, foto’s, stellingen, een filmpje, enz. Vervolgens praten de deelnemers daarover verder in kleine groep. Maar ze zijn vrij om af te wijken naar heel andere onderwerpen, zolang de andere deelnemers in die groep daarvoor interesse betonen.


Gespreksregels respecteren

De begeleider brengt regelmatig de elementaire gespreksregels in herinnering, en bespreekt ze met de deelnemers. Deze gespreksregels gelden ook voor externe sprekers.

 • Elke conversatie gebeurt in eenvoudig Nederlands.
 • We proberen langzaam te praten, zonder moeilijke woorden.
 • Anderstaligen worden aangemoedigd om veel te spreken. Dat kun je bijvoorbeeld bereiken door vragen te stellen.
 • We nemen de tijd om goed te luisteren naar elkaar.
 • Onjuiste zinnen kun je eventueel verbeteren door de zin correct te herhalen.


Professionele begeleiding

Elke Babbelonië-groep heeft een vaste begeleid(st)er, die beschikt over de nodige professionele en agogische vaardigheden, en die elke bijeenkomst coördineert, organiseert en begeleidt. De begeleid(st)er zet een veelheid aan werkvormen in om gericht de doelstellingen te bereiken. Maar hij of zij schept ook een context waarin veel ruimte is voor informeel en spontaan leren.


Samenstelling van de groep Verscheidenheid aan deelnemers

We streven naar een grote etnisch-culturele diversiteit en benaderen alle deelnemers op een gelijkwaardige manier. Niet alleen brengen we anderstaligen en Nederlandstaligen samen, we proberen ook zoveel mogelijk verschillende landen van herkomst rond de gesprekstafel te krijgen. Dat maakt het gesprek en de interculturele ontmoeting rijker. Iedereen die minstens een eenvoudig gesprek in het Nederlands kan voeren, én openstaat voor de diversiteit in onze samenleving, is welkom. Er worden geen taaltesten afgenomen.

Aanvangsuur, locatie en samenstelling van de bevolking zijn bepalend

Het uur van de dag bepaalt mede welke doelgroep je kan bereiken. Tijdens avondbijeenkomsten bereik je meer werkenden en zelfstandigen dan overdag. Ook bij de keuze van de meest geschikte locatie spelen een aantal specifieke overwegingen mee: is de locatie voldoende gekend bij de beoogde doelgroep? Wordt de locatie reeds om andere redenen bezocht, en door wie? Is er een vlotte bereikbaarheid? Enzovoort. En uiteraard zal ook de bevolkingssamenstelling van de betreffende gemeente heel sterk bepalen wie er naar de bijeenkomsten komt.


Promotie

Toeleiding en promotie krijgen permanent aandacht. Een continue instroom van nieuwe deelnemers

 • verhoogt de dynamiek,
 • zorgt ervoor dat de groep zich aan de doelstellingen houdt
 • vermijdt het leegbloeden van de groep. Grote verscheidenheid aan kanalen

De promotie gebeurt langs een grote verscheidenheid aan kanalen:

 • aangebracht door organisatoren: affiches, folders en flyers
 • aangebracht door de lokale actoren: artikels in krantjes, magazines, website, radio en televisie.

Persoonlijk gesprek:

De meest essentiële promotie is echter het persoonlijk aanspreken van mensen: schriftelijk, maar zeker ook mondeling, via (zelf)organisaties en het verenigingsleven, via de taalactoren en gemeentelijke diensten, enz. Daarnaast zal begeleider er z’n deelnemers regelmatig aan herinneren dat ze zelf ook nieuwe mensen mogen uitnodigen.


Financieel

Babbelonië wordt door de lokale overheid financieel en logistiek gesteund.


Samenwerkende partners

Babbelonië is een samenwerking van het Agentschap Inburgering en Integratie, Avansa Gent-Eeklo, Avansa Waas en Dender, Avansa Vlaamse Ardennen Dender en de volgende lokale partners in onze regio:

stad Aalst (dienst vreemdelingenzaken en integratie), gemeente Denderleeuw (dienst cultuur, dienst integratie, Sociaal huis) , gemeente Erpe-Mere, stad Geraardsbergen, stad Ninove (dienst Integratie, Bibliotheek) , stad Ronse (dienst Integratie, Sociaal huis), Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw, LDC De toekomst, Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen.

Contactpersoon

Marijke Verleyen

Marijke Verleyen

Meer info