Klimaat

Fotografeer het veranderende landschap van de Vlaamse Ardennen

Fotowedstrijd project 360° Open Ruimte

Fotowedstrijd360graden

Wandelen in eigen streek is in tijden van corona een heel populaire activiteit geworden. En misschien is het je op je wandelingen al opgevallen: het landschap waarin we leven is gestaag, beetje bij beetje, in verandering.

Niets legt die landschappelijke transformaties beter vast dan het naast elkaar leggen van foto’s van het buitengebied vroeger en nu. Daarom gaan we op zoek naar fotogetuigenissen uit de Vlaamse Ardennen die die (r)evoluties aantonen. Of misschien is op sommige plaatsen het landschap de laatste decennia wel onveranderd gebleven? Ook dat is interessant!

Ga op zoek in je fotoarchief naar oude landschapsfoto’s uit de Vlaamse Ardennen (ze hoeven niet super-oud te zijn), trek er op uit en maak dezelfde foto van op dezelfde plaats van uit hetzelfde standpunt. Zo krijgen je coronawandelingen een extra uitdaging.

Plaats beide foto’s samen in één bericht op de facebookgroep ‘Vlaamse Ardennen in beeld’. Vermeld de hashtag #360gradenopenruimte en de plaats waar de foto’s genomen zijn en maak kans op een leuke prijs. Prijzen worden een eerste keer verloot op 1 mei, maar foto’s inzenden kan tot 31 december 2021, waarna opnieuw prijzen verloot worden.

Enkel foto’s van de open ruimte (niet de dorps- of stadskernen) komen in aanmerking voor een prijs. Door deel te nemen verklaart de inzender zich akkoord met het reglement onderaan deze pagina. Heb je zelf geen oude landschapsfoto’s? Misschien kunnen de lokale heemkundige kring of plaatselijke facebookgroepen je verder helpen. Zorg wel steeds voor toestemming van de eigenaar vooraleer je een oude foto gebruikt. De website https://eva.mediahaven.com/ kan hierbij ook een goeie startplek zijn.


Het project 360° Open Ruimte

In dit project organiseren diverse organisaties uit verschillende sectoren een uitgebreide reeks activiteiten om inwoners en lokale overheden te sensibiliseren voor de vrijwaring en kwaliteitsvolle inrichting van de open ruimte in de Vlaamse Ardennen. De aanpak is co-creatief (alle partners bepalen mee de concrete uitwerking en ondersteunen de doelstellingen van het project) en wil verschillen tussen sectoren overbruggen.

De inhoudelijke focus ligt op het belang van de levering van ecosysteemdiensten: welke rol spelen de verschillende soorten gebruikers en hoe kunnen we die op een respectvolle manier verzoenen? Het project leidt tot meer wederzijds begrip tussen sectoren, nieuwe samenwerkingsverbanden en de promotie van nieuwe, constructieve modellen voor de inrichting van de open ruimte.

Wd W 360gr fotos RDC

Wedstrijdreglement 'fotografeer jij het veranderende landschap van de Vlaamse Ardennen'

 1. Opdracht van de oproep: reconstrueer een historische foto van het platteland van de Vlaamse Ardennen. Per inzending worden telkens twee foto’s samen ingediend: een historische foto en recente foto van het landschap van de Vlaamse Ardennen, beiden op dezelfde locatie vanuit hetzelfde standpunt gemaakt. De foto’s geven zo de evolutie in het landschap weer.
 2. Deelnemingsvoorwaarden: Deelnemers kunnen enkel aan de oproep deelnemen via de facebookgroep ‘Vlaamse Ardennen in beeld’, door beide foto’s in 1 bericht te plaatsen met vermelding van de hashtag #360gradenopenruimte en de locatie en de data waarop de foto’s gemaakt zijn.
 3. Deelnemen kan enkel via de persoonlijke facebookaccount.
 4. De ingezonden foto’s dienen het landschap van het buitengebied van de Vlaamse Ardennen als onderwerp te hebben. Foto’s van dorps- en stadskernen vallen niet binnen deze oproep.
 5. Foto’s moeten gemaakt zijn in de Vlaamse Ardennen.
 6. Per inzending worden telkens twee foto’s samen ingediend: een historische foto en recente foto van het landschap van de Vlaamse Ardennen, beiden op dezelfde locatie vanuit hetzelfde standpunt gemaakt. De foto’s geven aldus de evolutie in het landschap weer.
 7. Iedereen mag meerdere inzendingen van telkens twee foto’s insturen.
 8. De oproep kadert binnen het EU- project 360° open ruimte in de Vlaamse Ardennen en wordt georganiseerd door projectpartner Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw, hierna genoemd ‘Organisator’.
 9. Elke natuurlijke persoon kan deelnemen als aan de deelnemingsvoorwaarden zoals hieronder beschreven voldaan is. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn of haar ouders en/of voogd te beschikken en deze goedkeuring, op verzoek van de organisator voor te leggen.
 10. Door deel te nemen aanvaard de deelnemer expliciet de voorwaarden opgenomen in dit reglement, evenals de beslissingen van de organisator. De organisator behoudt zich het recht voor om de actie te annuleren, de inhoud van het reglement of het verloop van de actie te wijzigen als onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen buiten de wil van de organisator dit rechtvaardigen. Het reglement zal ter beschikking gesteld worden op de website van de organisator. Onder geen enkel beding kan de organisator aansprakelijk gesteld worden voor eventuele wijzigingen.
 11. Onder de inzendingen die volledig aan het reglement voldoen worden een aantal prijzen verdeeld door middel van loting. Een eerste loting is voorzien begin mei 2021, een tweede loting na afsluiten van de oproep eind december 2021.
 12. Door deel te nemen, verklaart de deelnemer dat hij de onbeperkte auteursrechten op de gebruikte foto’s bezit of dat de foto volledig rechtenvrij is en behoort tot het publiek domein. De gebruikte foto’s zijn niet in tegenspraak met de wettelijke bepalingen, regelgeving van de Europese Unie of van de persoonlijke rechten van personen. De deelnemer vrijwaart de 'Organisator" van eventuele schadeclaims die voortvloeien uit betwistingen hierover.
 13. Overdracht van intellectuele eigendomsrechten: De deelnemers dragen voor de duur van het project hun auteursrechten op de ingediende foto’s over aan de organisator en verlenen de organisator en de projectpartners de toestemming om ze op alle mogelijke manieren te gebruiken, mét naamsvermelding, in het kader van het project ‘360° open ruimte in de Vlaamse Ardennen’ en in het bijzonder ze ten toon te stellen en ze publiceren op het internet en in sociale netwerken, op te nemen in ander publicaties, waaronder publicatie door derden in persberichten. De deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn naam wordt genoemd als auteur.
Logo banner 360 III
Datum bericht do 25 maart '21